Tuesday, February 27, 2024
hoa vang

Danh sách thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học tại TTYT Hòa Vang...

Công văn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ...
hoa vang

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2016

  (Thực hiện theo quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 05 Bộ...