Tuesday, February 7, 2023
hoa vang

Báo cáo đánh giá cải tiến chất lượng khảo sát, đánh giá sự hài...

Tải file báo cáo Đánh giá cải tiến chất lượng khảo sát, đánh giá sự hài lòng...

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022

Tải file tại đây

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý...

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý IV năm...

Kế hoạch tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022 Tải file...