Saturday, May 18, 2024

Tập huấn về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn

Ngày 24-25 tháng 8 năm 2017, Thực hiện theo quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế Tập huấn về kiểm thực ba bước...

Sơ kết các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 22/8/2017, được sự thống nhất của BCH Đảng bộ và của BGĐ, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tiến hành tổ chức...

Hội nghị Mạng lưới An toàn – vệ sinh

Vào chiều ngày 22/8/2017 thực hiện Kế hoạch số 866/KH-TTYTHV ngày 31/12/2016 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang về An toàn -...

Tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản...

Chiều ngày 15 tháng 8 năm 2017, thực hiện kế hoạch số 592/TTYTHV-TCHC của Trung tâm Y tế Hòa Vang về việc tập huấn...