Danh mục thuốc thành phẩm sử dụng tại TTYT Hòa Vang thuộc phạm vi thanh toán quy BHYT năm 2016 – 2017

Tải file: DANH MỤC THUỐC THÀNH PHẨM SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QŨY BHYT NĂM 2016-2017