Giới thiệu khoa Dược-VTYT-TTB

  1. Lãnh đạo khoa:

          Trưởng khoa: Ds. CKI. Trần Ngọc Sơn

          Phó trưởng khoa: DSĐH. Ngô Thị Quyên

          Tổ trưởng công đoàn: DSCĐ. Huỳnh Thị Thanh Nga

          Phụ trách Đoàn thanh niên: DSCĐ. Võ Thanh Toàn

  1. Tình hình nhân sự

– Tổng số nhân sự: 14 nhân viên trong đó,

+ 02 Dược sĩ chuyên khoa I

+ 03 Dược sĩ đại học

+ 08 Dược sĩ cao đẳng

+ 01 kỹ sư trang thiết bị

Nhân sự được bố trí thành các bộ phận sau:

Bộ phận kho: gồm Ngoại trú, Nội trú, Trạm Y tế xã, Hóa chất, Chương trình, Đông y, Quầy thuốc dịch vụ: 07 Dược sĩ

Bộ phận thống kê: 02 Dược sĩ

Bộ phận tiếp liệu, hành chính: 01 Dược sĩ

Bộ phận Dược lâm sàng, thông tin thuốc: 01 Dược sĩ phụ trách, 02 Dược sĩ kiêm nhiệm

Bộ phận Trang thiết bị: 01 Dược sĩ, 01 kỹ sư TTB

  1. Chức năng nhiệm vụ

-Lập kế hoạch, cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế có chất lượng kịp thời phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị, khám chữa bệnh và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

-Quản lý, theo dõi nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, y cụ của các khoa phòng, Đội y tế dự phòng, Đội chăm sóc sức khỏe sinh sản, 11 trạm y tế trực thuộc Trung tâm cũng như việc nhập thuốc, cấp phát nội trú và bảo hiểm ngoại trú hàng ngày, cấp phát hóa chất và y cụ cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, Đội y tế dự phòng, Đội chăm sóc sức khỏe sinh sản, 11 trạm y tế hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

-Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng các thuốc, hóa chất và y cụ tại khoa dược và tại các khoa cận lâm sàng. Lập báo cáo tình hình sử dụng các loại thuốc, hóa chất và y cụ của từng khoa phòng chuyển phòng tài chính kế toán làm cơ sở quyết toán.

-Bảo quản thuốc, hóa chất, y cụ đúng các quy chế chuyên môn.

-Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa phòng, Đội y tế dự phòng, Đội chăm sóc sức khỏe sinh sản, 11 trạm y tế trực thuộc Trung tâm.

-Pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn theo yêu cầu sử dụng trong bệnh viện.

-Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

-Thực hiện công tác dược lâm sàng, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học của bệnh viện, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

-Thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế sử dụng trong bệnh viện.

-Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

-Hỗ trợ chuyên môn cho các đồng nghiệp ở tuyến dưới.

-Quản lý hoạt động của Quầy thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

-Căn cứ kế hoạch chung của Trung tâm lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, theo kế hoạch đã được duyệt.

-Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước.

-Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời cho các hoạt động chuyên môn trong toàn Trung tâm.

-Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.

-Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.

-Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong Trung tâm trình Giám đốc.

-Khoa Dược-TTB-VTYT chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Dược và công tác vật tư thiết bị y tế trong Trung tâm.-Tham mưu cho Giám đốc về công tác Dược, công tác vật tư thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả.

  1. Trang thiết bị

-Để đảm bảo các điều kiện bảo quản thuốc đúng theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, các kho thuốc, hóa chất, vật tư y tế dược được trang bị các phương tiện, thiết bị như quạt thông gió, điều hòa không khí, nhiệt kế, ẩm kế, tủ, giá kệ, …

-Hỗ trợ chuyên môn cho các đồng nghiệp ở tuyến dưới.

-Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát, tư vấn việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả;

-Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, y cụ, vật tư tiêu hao có chất lượng phục vụ cho nhu cầu điều trị, khám chữa bệnh và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa) từ tuyến huyện đến tuyến xã;

  1. Slogan: KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, AN TOÀN, HIỆU QUẢ