Giới thiệu Khoa Nhi

Giới thiệu về khoa Nhi

Email: nhi.ythv@danang.gov.vn

  1. Lãnh đạo:

– Phó Trưởng khoa: Bs Nguyễn Thị Lệ

– Điều dưỡng trưởng:

  1. Lịch sử:

Khoa Nhi được thành lập vào ngày 01/11/2018 sau khi tách ra từ Khoa Nội Nhi

  1. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Nhân sự: 10 người

– Trong đó:

+ Bác sĩ: 04

+ Điều dưỡng đại học: 02

+ Điều dưỡng cao đẳng: 01

+ Điều dưỡng trung cấp: 02

  1. Nhiệm vụ chức năng: