HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn sử dụng dành cho Văn Thư: Tải về

 

Hướng dẫn sử dụng dành cho Chuyên viên: Tải về

 

Hướng dẫn sử dụng dành cho Lãnh đạo phòng: Tải về

 

Hướng dẫn sử dụng dành cho Lãnh đạo đơn vị: Tải về

 

Hướng dẫn sử dụng dành cho Quản trị hệ thống: Tải về

 

Bộ cài đặt phần mềm nhận dạng văn bản: Tải về

 

Bộ cài đặt phần mềm thông báo nhắc nhở: Tải về