Kế hoạch triển khai Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy

Văn bản đính kèm