Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại TTYT Hòa Vang năm 2023

Tải file Thông báo

Bảng mô tả vị trí việc làm