Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Số: 432/TB-TTYTHHV ngày 7/3/2/2022)

THÔNG BÁO Số: 432 /TB-TTYTHHV Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng trong điều trị bệnh nhân COVID19 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022

Tải file: THÔNG BÁO Số: 432 /TB-TTYTHHV Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng trong điều trị bệnh nhân COVID19 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022