Tuesday, April 16, 2024

Hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ...

Ngày 05 tháng 5 tại hội trường Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ...
hoa vang

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện...
hoa vang

Công văn ban hành tờ gấp tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU

Tải: Tờ gấp tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU    

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội...

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,...

Đại hội chi bộ của 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm...

Trong các ngày 23, 24 tháng 06 năm 2017, lần lượt các Chi bộ Khối Dự Phòng, Chi bộ Khối hành chính, Chi bộ...