Giới thiệu Khoa An toàn thực phẩm

Giới thiệu về khoa An toàn thực phẩm

Email: antoanthucpham.ythv@danang.gov.vn

  1. Lãnh đạo:

–  Trưởng khoa: Ks Nguyễn Thị Hiếu

  1. Lịch sử:

Khoa An toàn thực phẩm được thành lập vào ngày 01/11/2018 sau khi tách ra từ Đội Y tế dựu phòng.

  1. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Nhân sự: 03 người

– Trong đó:

+ Kỹ sư: 02

+ Hộ sinh Trung cấp: 01

+ Hộ sinh Đại học: 01

  1. Nhiệm vụ chức năng: