Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức người lao động năm 2019

Sáng nay lúc 8h00 giờ 28/12/2019 tại Hội trường Trung tâm đã tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2019 và công tác thi đua khen thưởng cuối năm 2019.

Hội nghị đã báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, kiểm điểm việc thực hiện hội nghị năm 2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm. Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2019.

Tổng hợp Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị ở các khoa/phòng/trạm và các ý kiến, kiến nghị của CBCCVC. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2019 và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm 2020.

Báo cáo công tác thi đua; Phát động phong trào thi đua; Tổng hợp đăng ký thi đua trong năm 2020. Và cuối chương trình là ký cam kết thi đua năm 2020 và khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác, phát động phong trào thi đua trong năm 2019.