Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2016 của TTYT Hòa Vang

TẢI: KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA TTYT HUYỆN HÒA VANG