Tập huấn về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn

Ngày 24-25 tháng 8 năm 2017, Thực hiện theo quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế Tập huấn về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn do Cán bộ Tổ An toàn thực phẩm thuộc Đội Y tế dự phòng huyện Hòa Vang to chức, đối tượng tham gia gồm lãnh đạo và cấp dưỡng bếp ăn tập thể trường học, nhóm trẻ gia đình, bếp ăn tập thể doanh nghiệp, trung tâm lưu trú, căng tin ăn uống và cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm 11 xã

KS Nguyễn Thị Hiếu, đội phó YTDP