Dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trung tâm Y tế Hòa Vang năm 2017

Sheet1: áp dụng cho người không có BHYT

Sheet2: Áp dung cho người có BHYT 

Tải file:  Dịch vụ kỹ thuật