Tuesday, June 25, 2024

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội...

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,...
hoa vang

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện...

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lần thứ III,...

Ngày 13, 14 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hòa Vang,...

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lần...

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025, ĐOÀN THANH NIÊN...

Trung tâm Y tế Hòa Vang làm theo Bác Hồ (Đà Nẵng TV1)

https://www.youtube.com/watch?v=EeqoBclxdPs