Hội nghị CCVC NLD bất thường năm 2018

Lúc 13h30 ngày 12/6/2018 Trung tâm đã tổ chức Hội nghị cbvc bất thường năm 2018. Hội nghị bất thường CCVC NLD năm 2018 thảo luận bổ sung các quy chế, quy định, chế độ chính sách, bàn về Các Quy chế đã ban hành trong năm, báo cáo các hoạt động y tế, hoạt động tài chính, báo cáo của ban thanh tra nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2018.