Hội nghị triển khai các văn bản mới

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2017 TTYT huyện Hòa Vang đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới:

– Nghị định Số: 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân

– Thông tư Số: 37/2016/TT-BYT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

– Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Một số hình ảnh tại hội nghị