Danh sách thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học tại TTYT Hòa Vang được Sở y tế phê duyệt năm 2017

Công văn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 tại đây

Danh sách thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học tại TTYT huyện Hòa Vang được Sở y tế phê duyệt năm 2017 tại đây