Thông báo triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến năm 2023