Đội ngũ Điều dưỡng viên trong công tác phòng chống dịch (Bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang)

Nguồn: VTV1