Kế hoạch thu hút và tuyển chọn Bác sỹ về làm việc tại TTYT Hòa Vang giai đoạn 2017-2019