Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Giới thiệu về khoa Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Email: ytecongcong.ythv@danang.gov.vn

 1. Lãnh đạo:

–  Quyền Trưởng khoa: Bs Nguyễn Sỹ

 1. Lịch sử:

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng được thành lập vào ngày 01/11/2018 sau khi tách ra từ Đội Y tế dự phòng.

 1. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Nhân sự: 05 người

– Trong đó:

+ Bác Sĩ: 01

+ Y sĩ: 01

+ Điều dưỡng: 02

+ Hộ sinh Trung cấp: 01

 1. Nhiệm vụ chức năng:
  • Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về lĩnh vực Y tế công cộng và dinh dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp.
  • Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
  • Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học; phòng, chống tai nạn thương tích; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn cho các cơ sở y tế, cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn huyện.
  • Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động, điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật vệ sinh đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.
  • Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Là thành viên Ban chỉ đạo Y tế trường học, thực hiện việc quản lý sức khỏe học sinh trên địa bàn huyện.
  • Khám, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú; theo dõi đánh giá tình  trạng dinh của người bệnh nội trú, điều trị bằng chế độ ăn bệnh lý, tổ chức thực hiện cung cấp xuất ăn cho người bệnh, đảm bảo về số lượng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẫm và phù hợp với bệnh lý: truyền thông dinh dưỡng, tổ chức phục vụ dinh dưỡng, tiết chế.
  • Phối hợp với Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe và các đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền giáo dục về dinh dưỡng cộng đồng và hướng dẫn thực hiện dinh dưỡng đúng cách cho mọi đối tượng trên địa bàn huyện.
  • Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng khu phố văn hóa – sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng.
  • Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khỏe môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.
  • Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác), bệnh do rối loạn chuyển hóa, tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;
  • Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực bệnh không lây nhiễm;
  • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ đúng quy định.
  • Tham gia nghiên cứu khoa học; công tác đoàn thể; học tập, bồi dưỡng khi được phân công.
  • Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.