Khuyến cáo cho người điều khiển PTGT

Nguồn:https://ncov.moh.gov.vn/