Một số ứng dụng, tiện ích, giấy tờ cá nhân sẽ được tích hợp, xác thực trên thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNeID