Tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản điều hành

Chiều ngày 15 tháng 8 năm 2017, thực hiện kế hoạch số 592/TTYTHV-TCHC của Trung tâm Y tế Hòa Vang về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. Cùng với sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông đã tập huấn cài đặt hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản điều hành. Với sự tham gia của Ban Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng Phó các đơn vị trực thuộc, và nhân viên hành chính khoa phòng.