Hội nghị Thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang quản lý năm 2023.

Sáng hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2023. Trung tâm tổ chức hội nghị Thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang quản lý năm 2023

Thành phần tham dự:
a) Hội nghị cán bộ chủ chốt: Ban Giám đốc Trung tâm; Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng, Phó các khoa, phòng; Điều dưỡng trưởng khoa, Kỹ thuật y trưởng khoa; Trưởng trạm y tế
b) Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng: Ban Giám đốc Trung tâm; Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng các khoa, phòng và Trưởng trạm y tế