Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

Tải file thông báo