Thông báo hoàn trả tiền ăn cho bệnh nhân là trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm COVID-19 (F0) và nghi nhiễm (F1)

Hoàn trả tiền ăn cho bệnh nhân là trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm COVID-19 (F0) và nghi nhiễm (F1) điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang (đã thu tiền) từ ngày 11/3/2022 đến nay

Tải file thông báo

Tải file phụ lục

——————————————————————————————————————–