Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 2019

 

Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 2019 (SYT)

Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 2019 (BYT)

Hồ sơ bao gồm các 3 mẫu đăng ký sau đây:

Mẫu số 1: Đơn đăng ký dự thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp

Mẫu số 2: Sơ yếu lý lịch viên chức 

Mẫu số 3: Bảng nhận xét viên chức