KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII trong năm 2021 của Sở Y tế

KH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII trong năm 2021 của Sở Y tế