Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2023

PHỤ LỤC I

PHỤ LỤC II

Văn bản đính kèm

Phụ lục 1

Phụ lục 2