Thông báo về việc điều chỉnh giá xe chuyển viện

Phụ lục chi tiết

Tải file thông báo tại đây

Phụ lục chi tiết tại đây