Tuyên truyền kiểm soát thông tin đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet

Tải văn bản tại đây :

Công văn 2289/VP-TH , Công văn 4756 /UBND-KGVX