Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Số: 431 /TB-TTYTHHV ngày 7/3/2022)

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2021

Tải file: THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2021