(Video) – Chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch (Bệnh Viện Dã Chiến Hòa Vang)

Nguồn: Bộ Y tế