Hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bìa hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

File xác nhận thẩm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành