Tuesday, June 25, 2024

Giới thiệu khoa Khám bệnh

Trưởng Khoa: BS Mạc Như Tám Email: kbcc.ythv @danang.gov.vn 1. Nhân sự – Tổng số: 15 người – Trong đó: + Bác sĩ: 03; + Y sĩ: 04; + Điều dưỡng ĐH:...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa...

Thông tư Số: 01/2014/TT-BYT Tải:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện...

Giới thiệu khoa Dược-VTYT-TTB

Lãnh đạo khoa:           Trưởng khoa: Ds. CKI. Trần Ngọc Sơn           Phó trưởng khoa: DSĐH. Ngô Thị Quyên           Tổ trưởng công...

Giới thiệu khoa Ngoại Tổng hợp-Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản

Trưởng khoa: BS.CKI.Nguyễn Thị Thanh Nga Email: ngoaisan.ythv @danang.gov.vn 1. Nhân sự - Tổng số nhân viên: 20 nhân viên - Trong đó: + Bác sĩ: 04; Y sĩ:...

Tạp san thông tin thuốc kỳ II

Tải tạp san kỳ 2