Đường link truy cập đến các kho dữ liệu truyền thông Y tế:

  1. COVID-19: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=do5PyY
  2. Vaccine COVID-19: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnx
  3. Thông điệp 5K: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz