Giới thiệu Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Giới thiệu về khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Email: hiv.ythv@danang.gov.vn

  1. Lãnh đạo:

–  Trưởng khoa: Bs Nguyễn Ngọc Tửu

  1. Lịch sử:

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS được thành lập vào ngày 01/11/2018 sau khi tách ra từ Đội Y tế dựu phòng.

  1. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Nhân sự: 10 người

– Trong đó:

+ Bác sĩ: 01

+ Y tế công cộng: 01

+ Y sĩ: 04

+ Hộ sinh: 01

+ Dược sĩ ĐH: 01

+ Điều dưỡng CĐ: 03

+ Kế toán ĐH: 01

  1. Nhiệm vụ chức năng: