Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Xem: Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức TTYT Hòa Vang 2017