Thông báo số 653/TB-TTYTHHV Về việc điều chỉnh giá xe chuyển viện

Tải file tại đây