Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Số: 347/TB-TTYTHHV ngày 23/2/2022)

Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng thường xuyên cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022 (đợt 3)

Tải file: Thông báo số 347 Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng thường xuyên cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022 (đợt 3)