Triển khai Cuộc thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương