Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ     
+ Email phòng: tchc.ythv@danang.gov.vn
 Trưởng phòng: TRẦN THỊ HÀ
+ Điện thoại: 0905.98.58.18

+ Email:hakhoa1966@gmail.com

Phòng Tổ chức – Hành chính gồm các bộ phận sau:
 1. Bộ phận Tổ chức cán bộ.
 2. Bộ phận Hành chính, quản trị.
Tổng số nhân viên: 11
Trong đó:
+ Y sỹ: 01                         + CN Điện tử – Viễn thông: 01
+ CN Luật: 01                 + Kỹ thuật điện: 02
+ CN Kinh tế: 02            + Lái xe: 02
+ Văn thư: 02
  II. CHỨC NĂNG
Phòng Tổ chức Hành chính là phòng nghiệp vụ có chức năng: thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm; đồng thời thực hiện công tác Hành chính quản trị.
phong tchc2
 III. NHIỆM VỤ
 1. Tổ chức cán bộ
– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc, trình Giám đốc Trung tâm xét duyệt, tổ chức thực hiện.
– Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Trung tâm.
– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
– Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Trung tâm giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
– Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Trung tâm để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.
phong tchc3
 2. Quản trị hành chính
– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các đơn vị trực thuộc tại Trung tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Trung tâm, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm.
– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Trung tâm.
– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Trung tâm.
– Quản lý các phương tiện xe cấp cứu của Trung tâm.
– Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước.
– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Trung tâm.
– Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Trung tâm.
– Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.