Tăng cường công tác truyền thông chính sách theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 4422/SYT-VP ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang yêu cầu các đơn vị trực thuộc Trung tâm triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”; Quyết định số 10111-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành uỷ Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Các văn bản được gửi đính kèm).

Chủ động, đổi mới phương thức truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, đảm bảo tính hiệu quả; công tác cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo.

2. Chủ động làm tốt công tác truyền thông chính sách trong lĩnh vực y tế tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo tính chủ động, chính xác, thời sự, có chất lượng.

3. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực làm công tác truyền thông về chính sách và lựa chọn nhân lực làm truyền thông chính sách có trình độ chuyên môn, có tâm, có đức bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Bố trí cán bộ tham mưu công tác truyền thông chính sách ở cơ quan, đơn vị.

4. Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

5. Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách; đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

6. Nghiên cứu đề xuất tham mưu xây dựng mạng lưới, các mô hình kết nối truyền thông trong các đơn vị trực thuộc, đơn vị tư nhân, giữa các sở, ban ngành để thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách

7. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng, vai trò của truyền thông chính sách. Chủ động, chuyên nghiệp trong công tác cung cấp thông tin và truyền thông tác động tích cực đến uy tín của đơn vị, giảm thiểu trường hợp xảy ra những sự cố, khủng hoàng truyền thông,

8. Tham gia phối hợp, cung cấp thông tin chính thống; đồng thời đấu tranh, ngăn chặn các tin giả, tin xấu, tin độc hại chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương, chính sách, gây mất đoàn kết.

          9. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công tác truyền thông chính sách khi có yêu cầu.

Chi tiết tại công văn đính kèm