Thực hiện khóa sổ A0 năm 2020 và chuẩn bị đổi sổ A0 năm 2021 tại huyện Hòa Vang

Sổ ghi chép ban đầu về dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) (gọi là sổ A0) phản ánh các thông tin cơ bản để nhận biết chung nhất của bản thân từng người trong hộ dân cư; các thông tin về KHHGĐ và các thông tin thay đổi về DS-KHHGĐ. Việc đổi sổ A0 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của cộng tác viên Dân số-y tế trong việc theo dõi biến động, phân nhóm đối tượng khi tuyên truyền thực hiện các biện pháp KHHGĐ.

Các thông tin của sổ A0 là thông tin cơ sở của hệ thống thông tin thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ. Sổ A0 được định kỳ 5 năm đổi 1 lần trên phạm vi toàn quốc. Năm 2021 là năm thực hiện đổi sổ A0 giai đoạn 2021 – 2025.

Việc thực hiện đổi sổ A0 giai đoạn 2021 – 2025 nhằm nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý và điều hành công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới.

Cụ thể, việc đổi sổ A0 nhằm thực hiện các mục tiêu trọng tâm: rà soát và cập nhật các thông tin DS-KHHGĐ tính đến ngày 31/12/2020 của hộ dân cư theo từng địa bàn dân cư để khóa sổ A0 2016 – 2020; cập nhật các thông tin DS-KHHGĐ đã được rà soát tại địa bàn vào kho dữ liệu điện tử cấp huyện; thực hiện thay thế sổ A0 giai đoạn 2016 – 2020 bằng sổ A0 2021 trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin triển khai hệ thống các

biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ theo Quyết định số 18/QĐ-TCDS ngày 17/3/2016 của Tổng cục DS-KHHGĐ về việc ban hành quy định tạm thời mẫu sổ ghi chép ban đầu (sổ A0), mẫu phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và biểu mẫu dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành công tác DS-KHHGĐ.

Cán bộ Phòng Dân số huyện, chuyên trách Dân số xã nhập thông tin bổ sung vào kho dữ liệu điện tử

Nguyên tắc ghi chép thông tin ban đầu vào sổ A0 là phải bảo đảm đúng sự thật khách quan. Khi ghi chép thông tin ban đầu vào sổ A0 phải sử dụng đúng khái niệm và phạm vi hướng dẫn. Phương thức ghi chép thông tin ban đầu vào sổ A0 được thực hiện trực tiếp thông qua phỏng vấn từng thành viên trong hộ dân cư hoặc thông qua phỏng vấn người có trách nhiệm trong hộ dân cư, trong thôn, trong xã.

Triển khai thực hiện việc đổi sổ A0, Phòng Dân số đã tham mưu cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang ban hành kế hoạch số 1799/KH-TTYTHV ngày 29/12/2020. Trên cơ sở kế hoạch, Phòng Dân số huyện đã chỉ đạo lực lượng cán bộ chuyên trách dân số 11 xã, cộng tác viên DS-Y tế đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm thực hiện việc đổi sổ hiệu quả, bảo đảm thời gian theo kế hoạch: rà soát, điều chỉnh thông tin trong phiếu thu tin; khóa sổ và điều tra tại hộ dân cư, thời điểm xác định để khóa sổ A0 là 31/12/2020. Nghiệm thu và xác nhận thông tin điều tra, cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử cấp huyện sử dụng phần mềm MIS 2016 phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

Quá trình thực hiện chuẩn bị đổi sổ A0 trên địa bàn huyện cũng có những khó khăn nhất định. Cụ thể, tại xã sự việc xáo trộn lớn các hộ dân do việc giải tỏa, chỉnh trang đô thị; tại Phòng Dân số huyện số lượng phiếu hộ dân cư lớn, thông tin trong sổ A0 điều chỉnh nhiều, máy vi tính phục vụ kho dữ liệu điện tử cấp huyện hầu hết được cấp từ nhiều năm trước nên đã xuống cấp, ảnh hưởng đến tiến độ nhập thông tin vào kho dữ liệu điện tử. Bên cạnh đó, sau khi triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ, có nhiều khách hàng thay đổi biện pháp tránh thai, do vậy ảnh hưởng đến tiến độ nhập thông tin vào kho dữ liệu điện tử. Một số cộng tác viên cập nhật thông tin chưa kịp thời, do vậy các thông tin về ngày tháng năm sinh, dân tộc, trình độ học vấn, biện pháp tránh thai … chưa được cập nhật đầy đủ. Tại những địa bàn còn sai sót, Phòng Dân số huyện đã hướng dẫn cho cộng tác viên cập nhật thông tin đúng, đủ và yêu cầu rà soát lại. Bên cạnh đó, năng lực cộng tác viên dân số một số thôn còn hạn chế nên việc thu thập thông tin còn mất nhiều thời gian và đôi khi chưa được đầy đủ.

Dù có nhiều khó khăn song lực lượng cán bộ, cộng tác viên ngành DS-KHHGĐ đã tích cực, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Các cộng tác viên dân số đã không quản ngại địa bàn nhiều nơi xa xôi, giải tỏa đền bù nhiều tiến hành điều tra, rà soát tại hộ dân cư. Cán bộ dân số xã nhanh chóng nghiệm thu và xác nhận thông tin sổ A0 gửi về Phòng Dân số huyện để cập nhật thông tin bổ sung vào kho dữ liệu điện tử cấp huyện.

Từ kết quả trên cho thấy việc đổi sổ A0 theo định kỳ để cập nhật bổ sung các biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình vào kho dữ liệu điện tử góp phần nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ việc quản lý và điều hành công tác Dân số – KHHGĐ trong giai đoạn mới.

                                                                                  Văn Thư-Phòng Dân số