Monday, December 4, 2023

BHYT: Đối tượng tham gia và mức đóng

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận,...

Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Tải file: Luật Bảo Hiểm Xã Hội  

Thông tư 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế quy định về kê đơn...

Thông tư 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú Tải file tại đây