Đại hội chi bộ của 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm y tế Hòa Vang nhiệm kỳ 2017 – 2020

Trong các ngày 23, 24 tháng 06 năm 2017, lần lượt các Chi bộ Khối Dự Phòng, Chi bộ Khối hành chính, Chi bộ Dược – CLS, Chi bộ Khối Lâm sàng thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Tại đại hội Đảng viên của các Chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào văn kiện Đại hội. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng viên của các chi bộ góp ý đánh giá sâu sắc và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020.

  1. Các chi bộ đã tập trung những nhiệm vụ sau: tập trung đề ra các giải pháp để nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của khoa, phòng, đội, trạm, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lần thứ 2, Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về 5 xây, 3 chống. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ, CCVC-NLĐ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính.
  2. Các Chi bộ nghiên cứu và thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương “về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ mới với các đồng chí có uy tín, có năng lực và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.